Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

CONTINUE SHOPPING
MAIN MENU


Our specialisation


MAIN CATEGORIES
Blog / Articles

Terms & Conditions

Hacker Model Production a.s., se sídlem Zahradní 465, 270 54 Řevničov,

IČ 63271532, DIČ CZ63271532, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9508

 

Kontaktní údaje:

adresa pro doručování: Zahradní 465, 270 54 Řevničov, Česká republika

adresa elektronické pošty: [email protected], [email protected]

telefon: +420 313 562 229

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží od prodávajícího prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím e-shopu: www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz

, telefonicky, případně prostřednictvím emailové komunikace; ustanovení článků 1., 3.3, 3.5, 3.6,4., 5., 10. a 11 se vztahují i na nákup uskutečněný v provozovně prodávajícího.

 

1.2 Prodávajícím a provozovatelem kamenné prodejny a e-shopu je společnost Hacker Model Production a.s., Zahradní 465, 270 54 Řevničov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9508, IČ 63271532.

 

1.3 Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.

 

a) Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Hacker Model Production a.s. nebo s ní jinak jedná.

b) Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při vytvoření objednávky nebo v rámci registrace – založení zákaznického účtu v e-shopu prodávajícího – uvede své identifikační číslo (IČ), se bude pro účely těchto obchodních podmínek a vztahů s prodávajícím považovat za podnikatele.

 

 

2. POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1 Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu na www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz. Kupující si může vybrat jakékoliv zboží, u kterého je umístěné tlačítko „Koupit“.

 

2.2 Po stisknutí tlačítka „Koupit“ se objednávané zboží přidá do nákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je podmíněné vyplněním údajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku je možné vytvořit též telefonicky přes zákaznickou linku prodávajícího tel. č. +420 313 562 229, kdy kupujícímu při uzavírání smlouvy asistuje pracovník prodávajícího. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje budou použité pro účely vytvoření objednávky a následně pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Při vytváření objednávky je kupující též vyzván k poskytnutí svých aktuálně platných kontaktních údajů a to telefonního čísla a e-mailové adresy, přičemž tyto údaje budou prodávajícím použité pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutí apod.). Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující se může u prodávajícího též registrovat - založit si na www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz zákaznický účet. Založení zákaznického účtu je podmíněno vedle údajů nezbytných pro objednávku zboží též zadáním přihlašovacího jména a hesla ze strany kupujícího. V rámci zákaznického účtu budou vytvářeny a evidovány objednávky, evidovány slevy a jiné výhody kupujícího. Prodávající doporučuje kupujícímu si přihlašovací údaje uchovat pro případ dalších nákupů. Při každém dalším nákupu u prodávajícího se kupující, který má založený zákaznický účet, může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů a dojde k předvyplnění údajů nezbytných pro vytvoření objednávky dle údajů ze zákaznického účtu. Je v zájmu kupujícího, aby chránil svoje přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, neboť jejich poskytnutí třetí osobě může mít za důsledek její vystupování na www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz pod jménem příslušného kupujícího. V případě, že dojde na straně kupujícího ke změně údajů uvedených kupujícím v rámci registrace, je kupující povinen prodávajícího o takové změně prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat a to buď formou aktualizace údajů v zákaznickém účtu nebo emailem. Kupující – podnikatel – se může též na www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz registrovat – založit si zákaznický účet – v B2B portálu. Registrace do B2B portálu je dokončena až potvrzením jejího úspěšného provedení ze strany prodávajícího. Pro nákup zboží prostřednictvím B2B portálu se uplatní i zvláštní podmínky uvedené v článku 8. těchto obchodních podmínek. V případě, že kupující poskytne souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající údaje kupujícího používat též pro zasílání svých obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá, což je kupující oprávněn učinit kdykoliv.

 

2.3 Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodání zboží.

 

2.4 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

 

2.5 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a nebo byl prodávajícím seznámený s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou a ostatními náklady, a to náklady na dodání, tj. dopravu, a další služby, v případě, že nejsou tyto doprovodné služby zahrnuty v kupní ceně zboží, a stejně tak s tím, že tuto konkrétní cenu bude po akceptaci objednávky prodávajícím povinný prodávajícímu uhradit a že si zvolil způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím, s dodacími podmínkami, lhůtou, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží, a činí prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy za uvedených podmínek.

 

2.6 Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího, o čemž bude kupující informován emailovým oznámením o obdržením objednávky prodávajícím. Uvedené emailové oznámení o obdržení objednávky není akceptováním návrhu kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací o doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uvedení zboží na internetových stránkách prodávajícího je pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané zboží dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího, nebo v případě, že není dodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

 

2.7 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až doručením dalšího emailu prodávajícího kupujícímu (dále též jen „akceptace objednávky“) s potvrzením o uzavření smlouvy, jehož předmětem bude potvrzení o připravenosti zboží k osobnímu vyzvednutí nebo v případě, že si kupující objedná dodání zboží na místo dodání, informace o odeslání zboží a o termínu dodání zboží.

 

2.8 Akceptací objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání zboží specifikovaného v objednávce a poskytnutí doprovodných služeb za cenu uvedenou v objednávce, vše za podmínek uvedených na www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz, v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

 

2.9 Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu, na zákaznické lince +420 313 562 229. Marným uplynutím této lhůty není dotčeno právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v článku 6. těchto obchodních podmínek.

 

2.10 Objednávka kupujícího je po své akceptaci jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího (a kupujícího prostřednictvím jeho zákaznického účtu) není přístupná jiným subjektům.

 

2.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

2.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz.

 

2.13 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti informacím zveřejněným prodávajícím v internetovém katalogu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

 

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1 Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je pro dané zboží uvedena v internetovém katalogu na internetových stránkách prodávajícího www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz v době objednání zboží.

 

3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu. Pokud není u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu (nebo další doprovodné služby), případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.

 

3.3 Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Informace o nákladech na dopravu platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky.

 

3.4 Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 

3.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) platbou předem přes platební bránu nebo bankovním převodem nebo přímým vkladem u ČSOB na bankovní účet prodávajícího 198 519 667/0300. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky; b) dobírkou, kdy při přebírání zboží bude uhrazena doručovateli. c) při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

 

3.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v akceptaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

3.7 Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímu elektronicky emailem po převzetí zboží. Pokud email s daňovým dokladem nebude doručen do druhého pracovního dne od převzetí zboží, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

 

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

 

4.1 Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od (a) uhrazení ceny zboží kupujícím (pokud je zvolena platba předem) nebo (b) doručení objednávky kupujícímu, pokud je zvolena platba dobírkou. Pokud však prodávající nemá zboží skladem (o čemž bude kupujícího informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky kupujícího, zavazuje se dodat toto zboží kupujícímu až po akceptaci objednávky prodávajícím a to do 10 týdnů od uhrazení ceny uvedené v akceptované objednávce. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.

 

4.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná (nedostupnost zboží), prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o dodání náhradního zboží ani o jiném náhradním plnění, je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit; v takovém případě se prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Kupující je obdobně oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží nebo se zpřístupněním digitálního obsahu kupujícímu z jiného důvodu a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nebo okolnosti, které kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy.

 

4.3 Má-li prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat na místo doručení stanovené kupujícím, zavazuje se prodávající odeslat zboží kupujícímu na adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu prodávající odevzdá zboží, jakmile dopravce předá zboží kupujícímu nebo kupujícím určené osobě.

 

4.4 Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží dle podmínek dopravce a způsobu dodání zvoleného kupujícím při objednávce zboží.

 

4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (kupujícímu zaniká případný nárok na dodání zboží „zdarma“ (v ceně zboží), pokud se takové dodání na dané zboží vztahovalo).

 

4.6 Zboží, které bylo uhrazeno předem, bude předáno jen osobě oprávněné k převzetí zboží za kupujícího, přičemž za takovou osobu se bude považovat osoba, která při předání zboží zná podstatné náležitosti objednávky.

 

4.7 V případě zvolení osobního odběru, je kupující povinen si vyzvednout zboží, které bylo uhrazeno předem, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí

 

4.8 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží vizuálně zkontrolovat, překontrolovat neporušenost obalu, případně ochranné lepicí pásky. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít v případě, že je na zboží nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození způsobné přepravou nebo v případě, že zboží není úplné. V takovém případě je kupující povinen sepsat s pracovníkem prodávajícího a nebo přepravní společnosti, která zajišťuje dopravu zboží, protokol o škodě/reklamaci. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

 

4.9 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). V případě prodlení kupujícího delšího než 25 dnů, může prodávající též: (1) zboží prodat na účet zákazníka (§ 2126 občanského zákoníku) a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo (2) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží. Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li prodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtu prodávajícího jako pohledávku zákazníka s označením jména zákazníka. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

 

 

5. PRÁVA Z VAD A POPRODEJNÍ SERVIS

 

5.1 Práva vznikající kupujícímu - spotřebiteli z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona občanského zákoníku) a platným Reklamačním řádem společnosti Hacker Model Production a.s., jehož text je dostupný mimo jiné na www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto všeobecných podmínek a ustanoveními reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení reklamačního řádu.

 

5.2 V případě kupujícího – podnikatele se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího řídí občanským zákoníkem a články 4. a 5. Reklamačního řádu, pokud není dále stanoveno jinak. Kupující – podnikatel je povinen zboží zjevné vady zboží nahlásit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží a zboží nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nemusí být prodávajícím přijaty. Skryté vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po té, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu, pokud ze záručního listu výrobce dotčeného zboží nevyplývá jiná záruční doba). Při uplatnění práv z vad dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku (tj. Uplatnění práva na odstranění vad dodáno nového zboží bez vad, resp. chybějícího zboží, opravu zboží, pokud jsou vady odstranitelné, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy) je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží včetně originálu faktury nebo jiné formy daňového dokladu) v provozovně prodávajícího.

 

5.3 V případě vad, za které prodávající kupujícímu neodpovídá, je prodávající oprávněn zprostředkovat zákazníkovi opravu zboží, a to ve lhůtách, způsobem a v cenách, které jsou určeny servisním partnerem a o kterých prodávající kupujícího bude informovat bez zbytečného odkladu po jejich obdržení od daného partnera.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

6.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující – spotřebitel (ne však kupující – podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik položek (druhů) zboží nebo dodání více kusů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo posledního kusu zboží.

 

6.2 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, např. spotřebitel může oznámení o odstoupení od smlouvy doručit e-mailem na [email protected] nebo [email protected], předat na prodejně Hacker Model Production a.s., oznámit telefonicky na zákaznické lince tel. č. +420 313 562 229. V případě odstoupení písemnou formou musí být oznámení o odstoupení prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku 6.1 výše.

 

6.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne.

 

6.4 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat Hacker Model Production a.s, Zahradní 465, 27054 Řevničov. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.

 

6.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a bude-li vracené zboží ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem (s přihlédnutím k opotřebení způsobenému v míře nezbytně nutné pro jeho vyzkoušení zjištění vlastností a funkčnosti způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.

 

6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží.

 

6.7 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tj. způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní (chybí některé jeho příslušenství apod.).

 

6.8 V případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, jak je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši této náhrady je však povinen prokázat.

 

6.9 Pokud je se zakoupeným zbožím poskytováno prodávajícím kupujícímu na základě objednávky kupujícího další plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu nebo jako dárek, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na dodání takového plnění uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, smlouva na dodání dalšího plnění pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté plnění (i dárky) které si objednal. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

6.10 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 Obč.Z): a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě, že byly poskytovány za úplatu pouze, pokud se započalo s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 

6.11 V případě, že kupující - spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zanikají i závazky ze všech vedlejších smluv, jejichž předmětem je poskytnutí služby související s danou kupní smlouvou, uzavřených kupujícím s prodávajícím nebo prodávajícím zprostředkovaných. Případné vrácení plateb uhrazených kupujícím dle vedlejších smluv bude provedené v souladu s obchodními podmínkami vztahujících se na tyto vedlejší smlouvy.

 

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

 

7.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení závazku kupujícího z kupní smlouvy, zejména z důvodu nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího, prodlení kupujícího s převzetím zboží po koupi zboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace prodávajícím.

 

7.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (zboží není dodáno dodavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem, apod.). O odstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. Prodávající si vyhrazuje právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě.

 

7.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevu nebo akci) a jiné zjevné chyby v psaní mající vliv na podstatné náležitosti smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

7.4 V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení.

 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1 Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), najde kupující na stránce www.hacker-model.com a www.vlackovna.cz

 

 

9. POTVRZENÍ SOUHLASU S VOP A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

 

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Hacker Model Production a.s.

 

 

10. DALŠÍ INFORMACE

 

10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

10.2 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

11. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřená.

 

11.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2023 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.


+420 313 564 381
[email protected]
Hacker Model Production a.s.
Zahradní 465, 270 54 Řevničov (map)
Czech Republic
ID NUMBER: 63271532, Vat ID: CZ63271532

OPENING HOURS
MON - THURS: 9:00 - 16:00
FRI: 9:00 - 14:00
SO: by telephone appointment

Write to us
Please enter your name.
Please enter your phone number
Please enter your e-mail
Please enter the text
You must agree to process data
All rights reserved © Hacker Model Production a.s. | Cookies
Creation of the system InGenius Webdesign