Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

POKRAČOVAT V NÁKUPU
HLAVNÍ MENU


NAŠE DALŠÍ OBORY


ZOBRAZIT HLAVNÍ KATEGORIE
Blog / články

Aktivátor - urychlovač vteřinového lepidla 200ml

Artikl: HC6435
Aktivátor pro vteřinová (kyanoakrylátová) lepidla PROFI. Urychluje vytvrdnutí a zároveň zvyšuje pevnost lepeného spoje. Více informací...
SKLADEM
266,00 Kč s DPH219,83 Kč bez DPH
ZLEVNĚNO -5%
  • Popis produktu
Hacker Aktivátor lze použít dvěma různými způsoby:

1. Před lepením
Aplikujte Hacker Aktivátor na jednu lepenou plochu a chvíli počkejte, aby se postřik odpařil.
Naneste vteřinové lepidlo Hacker na druhou lepenou plochu. Lepené povrchy k sobě přitiskněte a vyčkejte do vytvrdnutí lepidla.

2. Po slepení
Naneste vteřinové lepidlo Hacker na jednu lepenou plochu, přitiskněte druhou lepenou plochu a až po té aplikujte na lepené místo Hacker Aktivátor. Vyčkejte do vytvrdnutí lepidla. Hacker Aktivátor je průhledný a ve srovnání s mnoha konkurenčními produkty nezpůsobuje „napěnění“ nebo zbělání lepidla. Pro dosažení hladkého povrchu by měla být při stříkání aktivátoru dodržena optimální vzdálenost stříkání 30cm. Aplikace je možná pouze s použitím vhodného stříkacího ventilu. Po použití aktivátor ihned uzavřete.

Nezpůsobuje napěnění lepidla
Oblasti použití: neoptimální podmínky prostředí, silné vrstvy lepidla, přilnavost neaktivních materiálů nebo za účelem vytvrzení rozlitého lepidla.

NEBEZPEČÍ
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokud se necítíte dobře, volejte toxikologické středisko / lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení - nekouřit. Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj vznícení. Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.

Obsahuje: Aceton
Nebezpečí
Extrémně hořlavý aerosol.

Další nebezpečí
Při nedostatečném větrání a/nebo při používání se mohou vytvářet výbušné/vysoce hořlavé směsi.

Opatření pro bezpečné zacházení
Nádobu nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Pokud se aktivátor používá v uzavřené místnosti, musí se zajistit lokální odsávání. Nevdechujte plyn / dýmy / páry / aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Zahřívání způsobuje zvýšení tlaku s rizikem prasknutí nádoby.

Podmínky pro bezpečné skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte na chladném a dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. Neskladujte společně s: Oxidačními činidly, samozápalnými nebo samozahřívajícími se látkami. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Aktivátor pro kyanakrylátová lepidla urychluje vytvrdnutí CA lepidel.

Bezpečnostní opatření
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02 GHS07 GHS09 Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné komponenty k etiketování: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Údaje o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.


+420 313 564 381
[email protected]
Hacker Model Production a.s.
Zahradní 465, 270 54 Řevničov (mapa)
Česká republika
IČ: 63271532, DIČ: CZ63271532

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - ČT: 9:00 - 16:00 hod.
PÁ: 9:00 - 14:00 hod.
SO: na základě telefonické dohody

Napište nám
Prosíme zadejte jméno.
Prosíme zadejte telefon.
Prosíme zadejte e-mail.
Prosíme zadejte Text
Musíte souhlasit se zpracováním údajů
Všechna práva vyhrazena © Hacker Model Production a.s. | Cookies
Tvorba systému: InGenius Webdesign